• finland(认识芬兰共和国)

    finland(认识芬兰共和国)

    生活百科  |  09-21  |  42个浏览

    芬兰风光(网络图片)芬兰共和国(The Republic of Finland),简称芬兰(Finland),位于欧洲北部,北欧五国(丹麦、冰岛、挪威、瑞典、芬兰)之一,东与俄罗斯接壤;南隔芬兰湾(Finland Bay...

1